• Facebook
  • Instagram
  • E-mail

Termeni și Condiții

1. Domeniu de aplicare

Prin depunerea candidaturii pentru programul „Seeds for the Future (Semințe pentru viitor)” (denumit, în continuare, „Programul”), candidații acceptă în mod expres condițiile de participare prezentate mai jos.

2. Organizator

Organizatorul Programului este Departamentul de Afaceri Publice și Comunicare al Biroului Huawei România, care face parte din societatea Huawei Technologies SRL, o firma inregistrata conform legislatiei din Romania, cu sediul la Str. Barbu Văcărescu nr. 201, București 020276, România, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/621/2007, (denumit în continuare „Organizatorul”).

3. Condiții preliminare

3.1 La Program se pot înscrie numai către persoanele care, la data înscrierii:

•    Pot aduce o contribuție pozitivă la Program și sunt în măsură să disemineze beneficiile obținute în urma participării la program unei comunități extinse, promovând astfel o schimbare pozitivă;

•    Au vârsta de cel puțin 18 ani;

•    Sunt cetățeni sau rezidenți permanenți ai României sau ai Republicii Moldova la data intrării;

•    Sunt înscriși la o instituție de învățământ recunoscută oficial de Ministerul Educației din România sau de către Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova.

3.2 Sunt excluși de la participarea în Program angajații Organizatorului, rudele apropiate ale acestora și angajații partenerilor cu care acesta colaborează pentru crearea sau finalizarea acestui program.

3.3 Participarea este posibilă numai pe cheltuiala proprie (cum ar fi costurile de obținere a înregistrărilor academice), iar participările comune nu sunt permise.

4. Participare

4.1 Înscrierea în Program este gratuită și nu este necesară achiziționarea de bunuri și/sau servicii.

4.2 Perioada de depunere a candidaturilor începe la data de 16 august 2022, ora 00:00 și se încheie la data de 5 septembrie 2022, ora 23:59 CET (denumită, în continuare, „Perioada de depunere”). Cererile de înscriere primite în afara acestei Perioade de Depunere nu vor fi luate în considerare pentru participarea la Program.

4.3 În Perioada de depunere a candidaturilor, este posibilă depunerea cererilor de înscriere în Program prin completarea corectă și completă și trimiterea formularului de înscriere de pe site-ul web www.seedsforthefuture.ro.

4.4 Organizatorul nu este răspunzător pentru înscrierile incomplete, completate incorect, pierdute sau întârziate în vederea desemnării candidaților.

4.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude candidații care încalcă aceste Condiții de participare, își falsifică candidatura, fac declarații false sau declarații care încalcă legislația aplicabilă sau încalcă drepturile unor terțe părți. În cazul în care un participant este exclus, toate premiile și beneficiile acordate pot fi retrase sau revendicate ulterior. În acest caz, va fi selectat un nou câștigător în conformitate cu procedura menționată la secțiunea 5.

5. Premii, desemnarea și notificarea câștigătorilor

5.1 Cei 35~40 de candidați câștigători (30 de studenți români și 5-10 studenți moldovan) pentru participarea la Program vor fi aleși de către membrul comitetului Seeds for the Future desemnat de către Organizator, pe baza documentelor depuse și a interviului.

5.2 Organizatorul va anunța cei 35~40 de câștigători, cu cel puțin două săptămâni înainte de data oficială de începere a Programului. (16 septembrie 2022).

5.3 Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail și/sau telefonic și, li se va cere consimțământul pentru  ca numele lor să fie publicate pe site-ul web al Programului și pe rețelele de socializare. Neaproberea consimțământului nu va avea niciun efect negativ asupra participantului, dar nu va mai putea participa la Program, iar Organizatorul va nominaliza un nou câștigător.

5.4 Câștigătorii notificați trebuie să confirme Organizatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare, faptul că acceptă selectarea lor pentru Program și să remită Organizatorului Contractul de participare, completat și semnat în mod corespunzător, și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care candidatul nu furnizează informațiile necesare în această perioadă, participarea acestuia va fi anulată. În acest caz, va fi desemnat un nou câștigător, în conformitate cu procedura menționată la punctul 5.6.

5.5 În cazul în care un câștigător nu își validează selectarea pentru Program în termenul stabilit, participarea acestuia va fi anulată, iar următorul clasat dintre cei 3 candidați selectați în cadrul selecției din țara respectivă va fi declarat câștigător.

5.6 Toți candidații sunt de acord să participe la o publicitate rezonabilă (promovarea platformelor de social media și/sau interviuri media) ca urmare a dezvăluirii și utilizării numelui, imaginii, informațiilor biografice și a propunerilor lor de promovare a programului.

5.7 Participarea la Program este strict personală și, prin urmare, nu poate fi transferată către terți și nu poate fi primită o sumă de bani în schimbul acesteia.

6. Drepturi de utilizare

6.1 Candidatul garantează că toate materialele prezentate în sprijinul candidaturii sale nu intră sub incidența niciunui fel de drepturi ale unor terțe părți și că are dreptul de a acorda Organizatorului consimțământul de participare și de prelucrare a datelor cu caracter personal..

6.2 Candidatul este de acord să elibereze, să despăgubească, să apere și să exonereze Organizatorul (inclusiv partenerii, funcționarii, angajații și agenții acestuia) de orice pretenție formulată de terțe părți, care rezultă din orice încălcare a secțiunii 6.1.

7. Diverse

7.1 Cu excepția oricărei răspunderi pentru deces sau vătămare corporală cauzată din neglijența sa, pentru fraudă sau pentru orice altă răspundere a Organizatorului care nu poate fi exclusă prin lege, Organizatorul (inclusiv afiliații, funcționarii, angajații și reprezentanții săi) își declină orice răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu (inclusiv pierderea unei oportunități), fie că este vorba despre daune directe, indirecte, speciale sau subsecvente, care rezultă în orice mod din Program, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: furt, acces neautorizat sau interferență din partea unor terțe părți.

7.2 În cazul unor circumstanțe care nu se află sub controlul rezonabil al Organizatorului sau în alte cazuri în care frauda, abuzul și/sau eroarea (umană sau tehnică) are sau ar putea avea consecințe asupra bunei desfășurări a acestei promoții sau asupra distribuirii premiilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula sau de a modifica acești termeni și condiții în orice moment.

7.3 În cazul în care o clauză din prezenții Termeni și condiții este declarată nulă în temeiul oricăror legi, norme, standarde sau regulamente ale oricărei autorități sau printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești competente, această nulitate nu va afecta aplicabilitatea niciunei alte clauze care nu a fost declarată nulă.

7.4 Toate raporturile juridice care iau naștere în baza sau în legătură cu acești Termeni și Condiții și cu Programul vor fi guvernate de legislația din România.

Back To Top